ÁLMOS, A SZAKRÁLIS URALKODÓ

"Nap alatt élőket oly nehéz otthagyni, Hold alatt élőket oly nehéz otthagyni? Siklunk, siklunk, siklunk, Micsoda siklás a túlvilág, Lélek, el ne hibázd!" Az Árpádok mágikus erejű, szakrális fejedelme az istenek haragjának kiengesztelésére önmagát áldozta fel, hogy a reábízottak sorsa jobbra fordulhasson, hogy népe új hazára leljen. Rendező-producer: Székely Orsolya Operatőr: B. Marton Frigyes, Tóth [...]

SZENT LÁSZLÓ (13′)

"Üdvözlégy kegyelmes szent László kerály! Magyarországnak édes oltalma, Szent kerályok közt drágalátus gyöngy, Csillagok között fényességes csillag." Szent László király  élete és műve példázat, ő maga pedig ideál. A pápai jóváhagyás előtt, a nép legendateremtő képzelete avatta szentté. E film a legendák sorsát kutatja. Miképpen fakulnak kontúrjaikat, szerepüket és funkciójukat vesztve az időben? Él e [...]

SZENCI MOLNÁR ALBERT (14′)

"Ember Károli Gáspáron kívül így magyarul nem tudott." /Ady Endre/ Az első magyar-latin-görög szótár szerzője zsoltárfordítóként vonult be a köztudatba. Általa az Ószövetség 150 éneke veretes magyar versben vált a protestáns istentiszteletek kincsévé. E művelt, tudós embert Heidelbergben a harmincéves háború spanyol katonái ? könyvei láttán gazdagnak gondolván ? megkínozták: felhúzták, hasa alatt saját könyveiből [...]

KÁROLI GÁSPÁR (13′)

  „Kezdetben teremté Isten a mennyet és a’ földet. A’ föld pedig vala ékesség nélkül való éspuszta, és setétség vala a’ mélységnek színén, és az Úrnak Lelke táplálja vala a’ vizeket.” (1Móz 1,1-2) A teljes magyarnyelvű bibliafordítás Károli Gáspár, gönci prédikátor nagy munkája, 1590-ben készült el. A régi magyar nyelv e Biblia komoly, méltóságos nyelve [...]

DONÁTH FERENC (50′)

DONÁTH FERENC (50′) ?Én Jézusra is azt mondom, hogy kommunista volt. És nem én mondom, hanem mindenki, aki egy picit is ismeri a Szentírást. Ha lefordítom a szót, és nem kizárólag történelmi fogalmakban és kényszerekben gondolkodom, akkor a világ valóban kétfajta emberből áll. Az egyik az, aki szorongásai, nyomorúságai közepette csak önmagának próbál gyűjteni, és […]

ÁLMOS, A SZAKRÁLIS URALKODÓ

"Nap alatt élőket oly nehéz otthagyni, Hold alatt élőket oly nehéz otthagyni? Siklunk, siklunk, siklunk, Micsoda siklás a túlvilág, Lélek, el ne hibázd!" Az Árpádok mágikus erejű, szakrális fejedelme az istenek haragjának kiengesztelésére önmagát áldozta fel, hogy a reábízottak sorsa jobbra fordulhasson, hogy népe új hazára leljen.   Rendező-producer: Székely Orsolya Operatőr: B. Marton Frigyes, [...]

ISTVÁN, AZ APOSTOLI KIRÁLY

"Az erények mérétéke teheti teljessé A királyok koronáját" Ó, igazán boldog István, hogy lakása legyen a mennyekben felépítve örökkön, magát formálta az Úr hajlékává a földön! Szellemének fiatalkorában felvett szigorát élete végéig megőrizte. Alig nyílt ajka nevetésre. Mindég úgy mutatkozott, mintha Krisztus ítélőszéke előtt állna. Midőn az irigységgel és gonoszsággal teljes ördög sugallatára a pogány [...]

SZENT SZÓRÁD

"Légy ment az anyagtól; tarts ki a láthatatlanokkal folytatott küzdelemben!" Szórád és tanítványa, Benedek voltak az első név szerint ismert remeték magyar földön. Szent Szórád sanyargatá testét elannyira, hogy három napig egy morzsát sem ennék. Napokat s éjszakákat töltött imádkozásban oly mesterséggel, hogy puha párnája helyett egy cserfa törzsököt meghegyezett faszegekkel, és náddarabokkal rakott meg avégre, hogyha [...]

MAGYAR SZENT MÓZES

"Nem tudsz elcsábítani e világ múló dolgaival, sem lelkem gazdagságát ellopni nem tudod" Magyar Szent Mózes, az Úr kiválasztottja, ki származására nézve magyar volt, kegyeltje Borisznak, a siralom völgyében elszenvedett gyötrelmek után a kijevi barlangkolostorban lelt örök nyugalomra. A mai napig segíti a hozzá fordulókat a testi vágyak elleni küzdelemben? Rendező-producer: Székely Orsolya Operatőr: B. [...]

SZENT ERZSÉBET

"Fölséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét Adj nekem igaz hitet, biztos reményt és Tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, Uram, Hogy megtegyem szent és igaz parancsodat" Erzsébet, II. András magyarországi király első feleségétül, Gertrudistól való leánya 1207 esztendőben kezdette ezt a világi életet. Még midőn csak négy esztendős volna, Hermannus thüringiai landgravius Hermann nevű fiának szerzette [...]

UROS APÁT

"Valaki az apát nevét elvállalja, mindazt, ami jó és szent, inkább tetteivel mutassa meg" A film Uros apátnak, a tatárjárást közvetlenül megelőző időben Pannonhalmán szolgáló főapátnak a története. Hitének, akaratának köszönhetően, pereskedve, jobbágyokkal dacolva felépíti a ma is látható pannonhalmi székesegyházat, melynek mint azt az emlékét idéző utód, Várszegi Asztrik mondja - küldetése van a [...]

SZENT ISTVÁN SZOLGÁI

"Noha kimennél Uram, Szent István király Vadászni, madarászni, de ha nem találnál Sem vadat, sem madarat, hanem csak találnál Csodafiúszarvast Hej regő rejtem Regő rejtem" A téli napforduló táján, a karácsonyi ünnepkörben faluhelyen házról házra jártak a legények regölni, jókívánságokkal köszönteni a ház lakóit. A regölés termékenységvarázslás, a XX. század végéig fennmaradt pogány eredetű szokás, [...]

Világszép Ilonka

Szellemtörténészeink már rég felfedezték, hogy a népmesék az írásbeliség híján feledésbe merült mitológia világkép elemeit hordozzák. Filmünkben a Világszép Ilonka c. mese elemzésén keresztül kívánjuk értelmezi Pressing Lajos kultúránk mélyrétegeibe süllyedt mitológiai világképünket, azon belül hangsúlyosan a női principiumot.

BORNEMISZA PÉTER

"Különös, személyes, kalandos vallásosság hatja át Bornemiszát. Az incselkedő ördög állandó jelenvalóságát érzi." /Szerb Antal/ Az ágostai hitvallású lutheránus prédikátorra egészen másfajta feladat hárult, mint mai utódaira. Híveit a magyar nyelven keresztül kellett megerősítenie, nemcsak hitükben, de a törökök és társadalmi-felekezeti viszályok által bizonytalanná tett létezésükben is. Ereje személyességében rejlett. Szenvedélyes, indulatos ember, igazi reneszánsz [...]

PÉCHI SIMON

"Az ész nem gépezet, hogy annak működését, a hitczikkek tágabb magyarázatát tíltó szó megállítsa, megkösse" Néhány évtizeddel Dávid Ferenc egyházalapítása után az unitáriusoknál radikálisabb újítóként hozta létre Péchi Simon a szombatos közösséget. Új vallása alapjául az Ótestamentumot tette, s mellőzte mindazt, ami az Új-testamentumon alapult: a vasárnap helyett a szombatot ünnepelték, keresztelkedés helyett a körülmetélést [...]

GÁLYARAB PRÉDIKÁTOROK

Szégyenítsd meg, Uram, őket Kik kergetik életemet? l673-74-ben rendkívüli törvényszék elé idézték a magyar protestáns prédikátorokat és iskolamestereket. A koholt vádak, amellyel pörbe fogták őket - részvétel a Wesselényi-összeesküvésben, felségsértés, hazaárulás, a törökkel cimborálás - csupán ürügyül szolgáltak a magyar protestantizmus lefejezésére. A halálos fenyegetésből megszabadultak azok, akik lemondtak papi vagy tanítói hivatalukról vagy római [...]

Károli Gáspár

„Kezdetben teremté Isten a mennyet és a’ földet. A’ föld pedig vala ékesség nélkül való és puszta, és setétség vala a’ mélységnek színén, és az Úrnak Lelke táplálja vala a’ vizeket.” (1Móz 1,1-2) A teljes magyarnyelvű bibliafordítás Károli Gáspár gönci prédikátor nagy munkája, 1590-ben készült el. A régi magyar nyelv e Biblia komoly, méltóságos nyelve [...]

II. Rákóczi Ferenc fohászai

"Most bíbor-bársony ruházatom, végül a férgek lesznek takaróm" A fejedelem egy napja (eszméléstől elmúlásig): a dicsőség sűrített pillanata  -  a profán megszentelésének vágyából született személyes Isten-kapcsolat  - esendőség,  múlandóság, s a kegyelem reménye. Rendező-producer: Székely Orsolya Operatőr: B. Marton Frigyes Zeneszerző:Cserepes Károly Vágó: Sass Péter

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR

"Én a székely nemzetség szülötte vagyok. A nagy kérdés megoldása ? elődeink lakhelyét fölfedezni, az én feladatommá vált." /Kőrösi Csoma Sándor/ 1819 szeptemberében tizenhárom élő és holt nyelv ismeretével lépte át a magyar határt, gyalogosan. Utazása során tudós kíváncsiság ébredt benne a titokzatos ország, Tibet iránt, melynek kolostorai sok olyan régi írást, könyvet őriztek, melyek [...]

A HALÁL CÍVÓDÁSA

"Ékes ragyogással fénylő jó uraink   Tőllünk tiszteletet érdemlő Asszonyink   Felső s alsó rendből álló hallgatóink   Hallyátok meg csekély s égyügyű szavaink!" A XX. századi irodalomtudománynak köszönhetően, ma már hozzáférhető a XVI-XVII. században virágzott iskolai színjátszás kéziratokban fennmaradt anyaga. Dr. Varga Imre irodalomtörténész segítségével juthattak hozzá a filmkészítők a még nyomtatásban meg sem [...]

TEITELBAUM MÓZES

"Most kérlek, Világ Ura, jöjjön már végre a Messiás! A caddik az igaz ember, akiről úgy tartották, hogy birtokolja Mózes lelkének egy részét.  Minden korban él egy caddik, hogy amikor a nemzedék érdemes rá, beharangozza majd a Messiás  korát. Hogyan vált a korábban ortodox rabbi caddikká,  a eretneknek tartott haszidizmus hívévé, a 19.századi Magyarország nagy misztikusává" Rendező-producer: [...]

KOSSUTH LAJOS

"Fogságom magányában tanultam meg meditáció által, amire az élet oktatott: Annyi jogunk lehet a sikerhez, amennyi helyet foglal szívünkben a hit tüze. Evangélikus szülőktől születtem, evangélikus vallásban nevelkedtem, s lelkemben jól érzem magamat Luthernek ama tana mellett, mely a lelkiismeretet emancipálta"/Kossuth Lajos/ Az 1848-as ?a vallás dolgában? hozott XX. Törvény-czikk kimondja: E hazában törvényesen bevett [...]

MANDEL SÁMUEL

 "Egyiptomban élünk vagy halunk nemsokára, de az Örökkévaló nem ad nekünk Mózest - Uram, mi történik a népeddel? Segíts megérteni akaratodat, segíts megérteni, hogy mi a dolgunk ebben az örök félelemben."/Mandel Sámuel/ A filmetűdben Popper Péter emlékezik főrabbi nagyapjára, aki munkaszolgálatos fiáért felajánlotta életét. Rendező-producer: Székely Orsolya Operatőr: B. Marton Frigyes, Tóth Zsolt Marcell

PILINSZKY JÁNOS

„Mi törjük el, repesztjük ketté,   mi egyedűl és mi magunk   azt, ami egy és oszthatatlan.   Utána azután   Egy hosszú-hosszú életen keresztül   Próbáljuk vakon, süketen, hiába   Összefércelni a világ   Makulátlan és eredendő szövetét.” /Pilinszky János/ Az 1981-ben elhunyt költő hittörténetéről részben maga Pilinszky, részben a szerzetes barát, Jelenits István [...]

SZENT ÖREGASSZONYOK

Szent öregasszonyokról from IKON STÚDIÓ on Vimeo.  "Hegyet hágék, Lőtőt lépék, Kő káplonicskát láték, Bellől arannyas, Küel irgalmas" Szent öregasszonyoknak Erdélyi Zsuzsanna néprajzkutató nevezi búcsújáró asszonyait, adatközlőit, akikkel a film készítői a Somogy megyei Andocsra zarándokoltak el. Rendező-producer: Székely Orsolya Operatőr: Péter Klára

RAVASZ LÁSZLÓ ÉS BIBÓ ISTVÁN

"Mindenkinek ki van jelölve hivatása, melybe lankadatlanul munkálkodnia kell, akár rászorul, akár nem, hogy ezáltal a maga kiválasztottságáról önmaga előtt bizonyossá legyen és a világ előtt bizonyságot tegyen" /Bibó István/ A XX. század magyar történelmének alakításában részt vállalókat  az erőszakos világ és a kiszolgáltatottság kényszerítette cselekvésre. Ravasz László és Bibó István családi kötelékekkel összefonódó életútja [...]

ERDÉLYI ZSUZSANNA

"Viharos segített hozzá a kozmikus élményhez.  A viharosi csillagos egek, az együttlétek, és az egész életformánk: a természet közelsége, a természet ritmusa szerinti életvitel. És e mögött valami nagy rend volt, valami összefogó erő, és így jut el az ember végül is a teremtő, az alkotó, a fönntartó, a megtartó erőhöz ?  az Istenhez."  - [...]

dr. MAGYAR GÁBOR

"A honfoglaláskori magyar hitvilágról azt írják az újabb gondolkodók, hogy a magyarok alapvetően keresztény hitűek voltak, de az apostoli kereszténységet, tehát a kereszténységnek nem a kanonizált formáját, hanem a tiszta formáját vallották. És ezért nagyon érdekes az a gondolat, amiről mindég megfeledkeznek, hogy amikor a római pápát Róma püspökének hívják, akkor a magyar királyt apostolnak [...]

BLANCKENSTEIN MIKLÓS

"Már az érettségi szünetben vagyunk, - kint ülök a bástyán; reggel kibaktattam az éppen aktuális történelem tételekkel - és akkor beugrik egy gondolat... mi lenne, ha pap lennék..." Reggel még erdőmérnök-pálya elképzelésekkel mentem ki. Nyilván olyan papi ideálok voltak előttem, hogy nem kérdés, hogy honnan vettem le a modellt, és tudtam hogy börtönben vannak a [...]

IVÁNYI GÁBOR

"Az angliai metodista egyház megalapítója, Wesley szerint "a másik iránti jóakarat nem függhet attól, hogy az illető ezt jóval viszonozza-e, barátunk, vagy ellenségünk; egyszerűen a szükség az, amiben ő van, az kell, hogy bennünket az iránta való jóságra és szeretetre indítson." Iványi Gábor lelkipásztor, szociális munkás és egyházalapító: a Magyarországi Metodista Egyházból kivált Magyarországi Evangéliumi [...]

SÜTŐ LEVENTE

"Az ember lelke benne van minden alkotásban, munkában" - vallja Sütő Levente festőasztalos és fafaragó művész. Szülőföldjén, a székelyföldi Vargyason készített portréfilm tanúsága szerint ő nemcsak továbbvitte az erdélyi unitárius ősök alkotó kedvét, mesterségbeli tudását, de megőrizte magában mély tiszteletüket a tárgyak, az őket körülvevő világ iránt. Legyen az téka, bölcső, papszék vagy kazettás boltozat, öreg [...]

CSONKICS KÁROLY

"Koncertszervező, kávézó- és étteremtulajdonos" - ahogy magát nevezi a mostanság  40 esztendős, katolikus teológiát végzett öttusázó. A Testnevelési Főiskola edzői diplomájával a zsebében iratkozott be a Pázmány Péter Hittudományi Akadémiára. Később szüneteltette itthon a hitoktatást, egy évet az USA-ban töltött, ahol teológiai tanulmányokat lektorált, és megkezdte a jazz és rhythm and blues zenei műfajok terén a [...]

Eckhart mester prédikációi

Eckhart Mester beszédei 1260-1328 Koreográfia: Markó Iván Zene: Cserepes Károly Táncolják: Markó Iván, Maria Gratia Nicosia, Martin István, Szabó Elemér Narrátor: Zolnay Pál Operatőr: Reich László Rendező: Székely Orsolya Producer: Árvai Jolán Első prédikáció: Mit csinál az Atya a mennyben? Szüli az ő fiát. Sohasem tesz mást, csak szüli egyre fiát. Az Atya bennem megszüli [...]

A félkegyelmű – Szmoktunovszkij

  Innokentyij Szmoktunovszkij (1925-1994)  1957-től játszotta Miskin herceg szerepét Dosztojevszkij  „A félkegyelmű” c. művében. A  Tovsztogonov rendezte  előadásnak olyan nagy sikere volt, hogy az akkori nyugat-európai színházi szakemberek zarádokhelyévé változtatta  a leningrádi (ma: Szentpétervár) Gorkij Színházat. Az előadást akkor csak rádióműsorként rögzítették. Világhírnevét öregbítette, amikor a Kozincev és Trauberg által rendezett Hamlet-filmért megkapta Angliában a legjobb [...]

A Pilisi Mész

Pilisszántón még ismerik a fával történő mészégetés többszáz éves tudományát. A falu polgármestere, Szőnyi József, aki korábban mészégető volt, maga készített filmet a teljes munkafolyamatról, hogy ne merüljön feledésbe ez a mindennapi használatból már kimúlt hagyomány. Rendező-operatőr: Szőnyi Jószef